HCL 42 / 18.03.2011


HOTĂRÂREA NR.42

din data de 18.03.2011

privind aderarea Comunei Şiria la Asociaţia de Proprietari Crişana”

 

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

  • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

  • raportul de specialitate nr.2018/07.03.2011 înaintat de administratorul public din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.2020/07.03.2011;

  • cererea nr.2021/07.03.2011 înaintată de Asociaţia de Proprietari Crişana, prin care solicită aderarea Comunei Şiria la Asociaţia de Proprietari Crişana, în scopul obţinerii a peste 50% din suprafaţa fondurilor cinegetice pentru a putea propune gestionarul acestora conform prevederilor legale;

ţinând cont de prevederile:

– Legii nr.407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu modificările şi completările ulterioare;

  • Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul nr.218/2008 a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

  • O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

  • art.36, alin.2, lit. e, alin.7, lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

în temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 (1)Se aprobă aderarea comunei Şiria prin Consiliul local Şiria la Asociaţia de Proprietari Crişana, persoană juridică, înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Arad, zona D, F.N., judeţul Arad.

(2) Asocierea se face în vederea deţinerii în proprietate a minimum 51% din suprafaţa fondului de vânătoare de pe raza comunei Şiria, cu scopul de a propune spre gestionare fondul de vânătoare, gestionar cu care administratorul fondului cinegetic poate încheia contract de gestionare conform prevederilor legii şi a protecţiei fondului cinegetic, art.8 a Legii nr.407/2006 şi a Ordinului 218/2008 pentru aprobarea regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic.

(3) Suprafaţa cu care Comuna Şiria intră în asociaţie este următoarea:

– suprafaţa de teren de 140,90 ha, înscrisă în titlu de proprietate nr.0955/03.10.2003, amplasament cadastral: general: tarla 419, parcela PD2976/2, forestier: UP IV, UA 31B32-35.

(4) Suprafaţa menţionată la alin.3 face parte din fondul de vânătoare nr.40 Arăneag.

ART.2 Se aprobă Actul constitutiv al Asociaţiei de Proprietari Crişana în forma prezentată şi autentificat.

ART.3 Se aprobă Statutul Asociaţiei de Proprietari Crişana în forma prezentată şi autentificat.

ART.4 Se împuterniceşte dl. Bot Valentin, primar al comunei Şiria, cetăţean român, născut la data de 02.02.1967, domiciliat în comuna Şiria, str. Calea Aradului, nr.516, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr.457102, CNP 1670202024661, să semneze în numele şi pe seama Consiliului local al comunei Şiria, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Proprietari Crişana, anexate la prezenta hotărâre.

ART.5 Comuna Şiria nu participă cu nici o contribuţie financiară în cadrul Asociaţiei de Proprietari Crişana.

ART.6 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Asociaţia de Proprietari Crişana şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare Primarului comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Priescu Marcel-Ioan, AVIZAT DE LEGALITATE,

Secretar,

Berghian Gabriela-Mihaela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support