HCL 43 / 18.03.2011

HOTĂRÂREA NR.43

din data de 18.03.2011

privind rezilierea contractului de concesiune nr.9586/30.12.2004

încheiat cu d-na Pavel Camelia – Rodica, medic titular al Cabinetului Individual Pavel Camelia – Rodica

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– raportul de specialitate nr.2371/17.03.2011 înaintat de consilierul juridic din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Şiria;

– raportul de specialitate nr.2426/18.03.2011 al biroului-financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.2427/18.03.2011;

– raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Şiria;

– contractul de concesiune nr.9586/30.12.2004;

– HCL nr.183/08.12.2009, privind încheierea actului adiţional la contractul de concesiune menţionat;

– Notificarea nr.1142/09.02.2011 înaintată către Cabinet medical individual dr. Pavel Camelia-Rodica, privind neîndeplinirea obligaţilor contractuale şi rezilierea contractului de concesiune;

ţinând cont de prevederile:

– art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

– art.4 pct.4.7 şi art.8 pct.8.1 lit.c din contractul de concesiune nr.9586/30.12.2004 coroborat cu art.4 şi art.5 alin.3 din HG nr.884/2004, privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Începând cu data prezentei se reziliază contractul de concesiune nr.9586/30.12.2004 încheiat între Consiliul Local Şiria şi d-na Pavel Camelia-Rodica, medic titular al Cabinetului Individual Pavel Camelia-Rodica, având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează cabinetul medical situat în Dispensarul Uman Mîsca, format din 6 încăperi, în suprafaţă de 127 m2.

ART.2 Se dispune recuperarea redevenţei datorate, începând cu data de 01.01.2010, în sumă de 9977 lei, şi majorările de întârziere la această sumă de 1352 lei calculate până la data de 18.03.2011.

Art.3. La redevenţa restantă în sumă de 9977 lei se vor adăuga majorări până la data recuperării acesteia.

ART.4 Se împuterniceşte Primarul comunei Şiria şi consilierul juridic din cadrul Aparatului Permanent al Consiliului local Şiria cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

ART.5 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, biroului financiar- contabil, Cabinetului medical Individual dr. Pavel Camelia-Rodica şi Casei de Asigurări de Sănătate Arad şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Priescu Marcel-Ioan A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support