HCL 45 / 18.03.2011

HOTĂRÂREA NR.45

din data de 18.03.2011

Privind modificarea obiectului contractului de închiriere pentru suprafaţele cu destinaţia de locuinţă nr.9937/01.11.2007 încheiat cu dl. Toni Victor

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– cererea nr.2434/18.03.2011 a d-lui Toni Victor titular al contractului de închiriere nr.9937/01.11.2007 prin care solicită schimbul locuinţei închiriate ;

 • Raportul nr. 2435/18.03.2011 înaintat de Consilierul juridic din cadrul aparatului permanent al Consiliului local Şiria;

 • Expunerea de motive nr. 2418 /18.03.2010;

 • raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;

 • HCL Şiria nr.115/18.10.2007;

 • Contract de închiriere nr.9937/01.11.2007;

Ţinând cont de prevederile:

 • Legii locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările ulterioare;

 • OUG nr.40/1999;

 • art. 36, alin.2, lit c şi alin.5 lit.b din Legea nr.215/2001-privind administraţia publică locală,republicată.

în temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea obiectului contractului nr.9937/01.11.2007, pct I alin.1 astfel:”Primul în calitate de proprietar închiriează iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa situată în localitatea Şiria, str. Spiru Haret nr.136F, judeţul Arad în suprafaţă de 28,4 mp „.

Art.2 Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere pentru suprafaţele cu destinaţia de locuinţă nr.9937/01.11.2007 încheiat cu dl. Toni Victor, domiciliat în Şiria, str. Tache Ionescu, nr. 1697, posesor al CI seria AR nr. 223163.

Art.3. Restul clauzelor din contractul iniţial rămân nemodificate.

ART.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria , se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului- Judeţului Arad;

 • Primarul comunei Şiria;

 • Secretarul comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi prin publicare pe site prin grija secretarului comunei Şiria.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT DE LEGALITATE

Priescu Marcel-Ioan, SECRETAR

Berghian Gabriela-Mihaela

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support