DISPOZIŢIA NR. 279 din data de 21.05.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 279

din data de 21.05.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 28.05.2014, orele 20.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru lunile februarie și martie 2013; 
  2. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea contului anual de execuţie pentru exerciţiului bugetar 2013;
  3. aprobarea proiectului de hotărâre privind  scoaterea din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al  comunei Șiria a Mormântului lui Sigismund Borlea;
  4. aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Șiria;
  5. aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvărşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca o obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată;
  6. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume de bani cu ocazia organizării Zilelor Şiriei ED a- IX aorganizat în 29.06.2014;
  7. participarea comunei Şiria la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală clasele I-VIII, Galşa”
  8. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                    jr.  Sârb Gabriela