DISPOZIŢIA NR. 300 din data de 18.06.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 300

din data de 18.06.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 25.06.2014, orele 08.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
  2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna mai 2014; 
  3. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului de ordine interioară (ROI) al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șiria;
  4. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Galșa;
  5. aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea defunctului Krausz Cătălin;
  6. aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unei locuințe sociale;
  7. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

      

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                       SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                      jr.  Sârb G