DISPOZITIA NR. 410 din data de 04.07.2014

D I S P O Z I T I A  410

din data de 04.07.2014

privind modificarea sediului unei secţii de votare de pe raza comunei Şiria

            Primarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea modificării sediului secţiei de votare nr.2-384 Mîsca, de la Şcoala Generală cu clasele I-IV Mîsca, în clădirea Căminului Cultural din localitatea Mîsca care a fost reabilitat, în vederea organizării în bune condiţii ale alegerilor viitoare, fără a perturba activitatea şcolară şi pentru a asigura unitar sediile secţilor de votare de pe raza comunei Şiria ;

– avizul de conformitate emis de A.E.P cu nr. 8729/25.06.2014, înregistrat la instituţia noastră cu nr. 5594/03.07.2014, favorabil modificărilor indicate;

            ţinând cont de prevederile:

         – art. 3 şi art.4 din HG nr. 6/2014 a A.E.P.;

         – art. I al OUG nr. 4/2014 pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;

-art.18 alin.2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice;

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

D I S P U N E:

         ART.1 Se modifică sediul secţiei de votare 2-384 din localitatea Mîsca, de la Şcoala Generală cu clasele I-IV Mîsca, în cadrul Căminului Cultural din localitatea Mîsca conform fişei tehnice , care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

         ART.2 Delimitarea secţiei de votare nr. 2-384 din localitatea Mîsca rămâne aceeaşi.

ART.3 Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe site-ul instituţiei şi se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului judeţului Arad,

–         secretarul comunei Şiria;

–         A.E.P.

            P R I M A R

        ing. Bot Valentin

                     A V I Z A T  

                                     Pt. SECRETAR,

                           Cj. Gajdo Tunde