DISPOZIŢIA NR. 412 din data de 09.07.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 412

     din data de 09.07.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință de îndată

            Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art.39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă de îndată de lucru în data de 10.07.2014, orele 15,30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea                                                     ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea proiectului de hotarare privind instrumentarea Proiectului ” ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN  MODERNIZAREA DE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  EXISTENTE PE TEROITORIUL  COMUNEI  ŞIRIA  ETAPA  II”, in vederea accesarii Programului National de Dezvoltare Rurala Măsura 411.25, AXA IV LEADER de catre COMUNA SIRIA;
  2. aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii si a Proiectului Tehnic pentru investiţia „ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN  MODERNIZAREA DE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  EXISTENTE PE TERITORIUL  COMUNEI  ŞIRIA  ETAPA  II”;
  3. aprobarea proiectului de hotarare privind participarea Consiliului Local Siria la Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa  IV LEADER, masura 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, cu proiectul ,, MODERNIZARE  DRUM  COMUNAL  DC 91  L=4,8 km”;
  4. aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Proiectului Tehnic pentru investiţia ,, MODERNIZARE  DRUM  COMUNAL  DC 91  L=4,8 km”
  5. aprobarea colaborării între comuna Șiria prin Consiliul Local Șiria și ACS UTA „Bătrâna Doamnă” Arad.

            Dispoziţia se comunică cu :

            – membrii consiliului local;

            – Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              Sârb Gabriela