DISPOZIŢIA NR. 417 din data de 21.07.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  417

din data de 21.07.2014

 privind constituirea comisiei de evaluare pentru licitația deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru proiectul „Achiziție de utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”

         Primarul comunei Şiria având în vedere:

–         semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Achiziție utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”, prin APDRP;

ţinând cont de prevederile:

–          art. 18, art. 124, art. 200 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare;

–         art. 71 şi 72 din HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

D I S P U N E:

         ART.1 Se numește persoană responsabilă cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractului de furnizare pentru proiectul „Achiziție de utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”, dl. Pintean Cosmin Cătălin – administrator public al comunei Șiria.

         ART.2 Se constituie Comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru proiectul „Achiziție de utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”, în următoarea componenţă:

1. Pintean Cosmin – Cătălin                   – preşedinte, administrator public;

2. Mihăicuţa Oana Maria              – membru, consilier;

3. Gajdo Tunde                              – membru, consilier juridic;

4. Suciu Cătălin-Răzvan               – membru, inspector fiscal;

5. Pop Maria                                   – membru, responsabil urbanism.

         Dispoziţia se comunică cu:

–         Instituția Prefectului – județul Arad;

–         Membrii comisiei.

   P R I M A R

         ing. Bot Valentin                                      A V I Z A T

                                                                            SECRETAR,

                                                                           Sârb Gabriela