DISPOZIŢIA NR. 445 din data de 20.08.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 445

din data de 20.08.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 27.08.2014, orele 09.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea    

ORDINE DE ZI:

1. aprobarea proiectului de hotărâre privindaprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014;

2. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL Șiria nr. 16/31.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rămas neutilizat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2013;

3. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru restaurarea mormântului lui Mihai Borlea;

4. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea unei persoane care împlineşte vârsta de 102 de ani;

5. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014;

6. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat lui Gheorghe Popa de Teiuș;

7. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat preotului profesor doctor Ioan Petranu;

8. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea concesionării unei construcții în suprafață de 267 mp, înscrisă în CF nr. 304355, nr. cad. 304355, având destinația casă de locuit, situată în localitatea Șiria, nr. 1859

9. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.   

                                                                                                        A V I Z A T

            P R I M A R                                                                       SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                      jr.  Sârb Gabriela