DISPOZITIA NR. 462 din data de 01.09.2014

D I S P O Z I T I A  NR. 462

din data de 01.09.2014

privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Înființare Centru de Documentare și Informare în comuna Șiria, jud. Arad”

Primarul comunei Şiria, având în vedere adresa nr. 3427.08.2014 înaintată de SC LINIAR DUO SRL, executant, privind necesitatea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „Înființare Centru de Documentare și Informare încomuna Șiria, jud. Arad”

ţinând cont de prevederile:

          – art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art.7 alin.2 din Regulamentul aprobat prin HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

 ART.1 (1) Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții: : „Înființare Centru de Documentare și Informare încomuna Șiria, jud. Arad”, în următoarea componenţă:                                                                

1. Pintean Cosmin-Cătălin    – preşedinte, administrator public Primăria Şiria;

2. Petcovici Emilia                – membru, ing. urbanism Primăria Şiria;

3. Popa Garofița                            – membru, șef serviciu Primărie Șiria;

4. Suciu Cătălin – Răzvan     – membru, inspector fiscal Primăria Şiria;

5. Gajdo Tunde                    – membru, consilier juridic al Consiliului Local

  Șiria;

6. Priescu Marcel-Ioan                  – membru, consilier local;

7. reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții.

         (2) Recepția se va desfășura în data de 10.09.2014, orele 10,00 la sediul CDI Șiria.

           ART.2 Dispoziţia se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – judeţul Arad,

–         Membrii comisiei.

       P R I M A R                                                          A V I Z A T

Ing. Bot Valentin                                             SECRETAR,

                                                                                     jr. Sârb Gabriela