DISPOZIŢIA NR. 276 din data de 07.05.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 276

     din data de 07.05.2014

                privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință extraordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă extraordinară de lucru în data de 13.05.2014, orele 9,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii Consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR