Anunț – vânzare teren C.F. 313994 (comuna Șiria, sat Galșa, str. Gării nr.22)

Nr. 12435/20.09.2023

ANUNȚ VÂNZARE

1.PROPRIETAR: Comuna Şiria, jud. Arad, com. Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 10, cod fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax 0257531449, email: registratura@primariasiria.ro;

2.OBIECTUL VÂNZĂRII: teren curți construcții în intravilan, în suprafață de 1252 mp, proprietate privată a comunei Șiria, înscris în C.F. 313994 Șiria, nr. cad.313994 , situat în comuna Șiria, sat Galșa, str. Gării nr.22.

Vânzarea se face conform art.363 din O.U.G.57/2019 și conform Hotărârii Consiliul Local nr.155 din data de 25.08.2023.

3. INFORMAȚII PRIVIND DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE:-se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Şiria.

3.2.Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment juridic -Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr.10, jud. Arad,cod poștal 317340;

3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de plată: fără plată;

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.10.2023, ora 14.00.

4. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 17.10.2023, orele 11,00;

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr.10, județul Arad;

4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă 1 exemplar original.

5. DATA ŞI LOCUL ÎN CARE SE VA DESFĂȘURA ȘEDINȚA PUBLICĂ DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 17.10.2023, orele 14,00, la sediul Primăriei comunei Şiria str. Regiment 85 Infanterie, nr. 10, județul Arad.

6. INSTANŢA COMPETENTĂ PENTRU SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI:- acțiunea în justiție se poate introduce la Secţia contencios administrativ a Tribunalului Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, jud. Arad, telefon 0257253630, fax 0257256484, email: tr-arad-reg@just.ro.

7. DATA TRANSMITERII ANUNŢULUI DE LICITAŢIE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII 20.09.2023.