Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.169 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.169

din data de 16.12.2011


privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2011 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2011Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

  • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- raportul de specialitate nr.10038/16.12.2011 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

  • expunerea de motive nr.10039/16.12.2011;

ţinând cont de prevederile:

  • art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată;

  • art.19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.


în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar - contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - judeţul Arad

  • Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

  • Primarul comunei Şiria.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela