Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.170 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.170

din data de 16.12.2011

aprobarea taxelor pentru susţinerea SVSU Şiria în anul 2012;


Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

  • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

  • raportul de specialitate nr.10012/16.12.2011 al Biroului financiar - contabil;

  • expunerea de motive nr.10013/16.12.2011;

  • raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;

ţinând cont de prevederile:

  • art. 36, alin2, lit.b şi alin. 4, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicată;

  • art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Se stabilesc taxele de susţinere ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Şiria, aferente anului 2012, astfel:

- gospodăriile populaţiei 45 lei/gospodărie/an

- agenţi economici: gradul 1 de risc 800 lei/punct lucru/an

gradul 2 de risc 600 lei/punct lucru/an

gradul 3 de risc 300 lei/punct lucru/an

gradul 4 de risc 200 lei/punct lucru/an.

ART.2 Încadrarea agenţilor economici în grade de risc se face după profilul de activitate astfel:

-gradul 1: staţii de distribuţie carburanţi, unităţi deţinătoare de pompe de alimentare cu carburanţi, brutării care funcţionează cu combustibil lichid, unităţi deţinătoare de material explozibil.

-gradul 2: unităţi cu profil service auto cu servicii de tinichigerie şi vopsitorie, unităţi de producţie textile, pielărie, încălţăminte.

-gradul 3: unităţi de tâmplărie, unităţi care deţin spaţii de depozitare a cerealelor, brutării care deţin cuptoare electrice, unităţi comerciale care desfac butelii de aragaz, unităţi care desfac produse chimice pentru agricultură, vopsele , lacuri , diluant.

-gradul 4: alţi agenţi economici.

Consiliul local al comunei Şiria

SIRIA, Str.85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad Tel. 0257-531.101, fax.0257-531.449

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.ART.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2012.

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar-contabil cadrul Primăriei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - jud. Arad

  • Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

  • Primarul comunei Şiria.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela