Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.171 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.171

din data de 16.12.2011

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna octombrie 2011


Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

-proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

-adresa nr.683/16.12.2011 a Consiliului de Administraţie al Şcolii Generale „Ioan Slavici” Şiria, privind tabelul cu cadrele didactice care domiciliază în altă localitate şi îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Şiria;

- Raportul de specialitate nr.9996/16.12.2011 înaintat de secretarul comunei Şiria;

- Expunerea de motive nr.9997/16.12.2011;

- Raportul comisiei de specialitate a consiliului local.

ţinând cont de prevederile:

-art.36 alin.2, lit.b şi alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

-art.105, alin.2, lit.f din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;

-art.2 din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

-Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată prin O.U.G . nr.63/2010;

în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice de pe raza comunei Şiria, care solicită cheltuieli de deplasare, în sumă de 4346 lei, aferentă lunii noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.

ART.2 În vederea decontării navetei cadrelor didactice, Şcoala Generală „Ioan Slavici” va depune documentele necesare până la data de 5 ale lunii, în vederea supunerii aprobării Consiliului local Şiria.

ART.3 În vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Financiar - Contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria.

ART.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi pe site-ul instituţiei.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, biroul financiar-contabil, Şcolii Generale „Ioan Slavici” Şiria.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela