Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.172 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.172

din data de 16.12.2011

privind aprobarea tarifelor la apa potabilă pentru localitatea Şiria, avizate de A.N.R.S.C.Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

 • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- HCL Şiria nr.72/25.10.2008 privind înfiinţarea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Şiria şi atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii;

 • adresa nr.17381/02.12.2011 a SC Compania de apă Arad SA, operator regional;

 • avizul A.N.R.S.C. nr.4033910/30.11.2011;

 • raportul de specialitate nr.9993/16.12.2011 al secretarului comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr.9994/16.12.2011;

ţinând cont de prevederile:

- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată;

- art.34, alin.5 din Legea nr.241/2006, serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, modificată şi completată;

- Ordinul A.N.R.S.C. nr.65/2007;

 • art.36 alin.5, lit.d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată;

în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Începând cu data de 01.01.2012 se aprobă următoarele tarife la apa potabilă pentru localitatea Şiria, avizate de A.N.R.S.C. prin avizul cu nr.4033910/30.11.2011:

 • preţ tarif pentru populaţie 3,35 lei/mc;

 • preţ tarif pentru rest utilizatori 2,70 lei/mc.

ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Compania de Apă Arad şi Primarul comunei Şiria.

ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului - judeţul Arad;

 • Primarul comunei Şiria;

 • S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. ARAD.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela