Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.173 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.173

din data de 16.12.2011

privind aprobarea tarifelor serviciului de salubrizare al comunei Siria


Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

-proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.10025/16.12.2011, al administratorului public din cadrul Primăriei comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr.10026/16.12.2011;

 • raportul comisiei de specialitate;

 • cererea nr. 10020/16.12.2011 înaintată de SC PANIPROD H&R SRL şi fişa de fundamentare pentru ajustarea tarifelor;

 • Legea nr. 101/2006 legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările ulterioare;

 • Ordinul ANRSCUP nr. 109/2007;

 • Prevederile art. 36 alin.1, lit.d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată;

în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Începând cu data de 01.01.2012 se aprobă tarifele serviciului de salubritate după cum urmează:

a.Tarif colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale:

-populaţie – 3,72/persoană/lună, inclusiv TVA;

-persoane juridice – 43,4lei/mc,inclusiv TVA;

b. Tarif pentru colectarea cadavrelor animaliere de pe domeniul public-4,96 lei/kg, inclusiv TVA;

c. Tarif pentru colectarea deşeurilor voluminoase – 37,2 lei/tonă, inclusiv TVA;

d. Tarif pentru colectarea deşeurilor animaliere din gospodăriile polulaţiei - 4,96lei/kg, inclusiv TVA;

e. tarif pentru colectarea deşeurilor de construcţii - 74,4 lei/tonă, inclusiv TVA;

f. Tarif pentru dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare - 0,25 lei/mp, inclusiv TVA.

ART.2. Taxa de 3,72/persoană/lună se va achita de către persoanele fizice în trei tranşe :

 1. până la data de 31.03 pentru primele trei luni;

 2. până la data de 30.09 pentru următoarele 6 luni;

 3. până la data de 30.11 pentru restul perioadei până la sfârşitul anului.


Consiliul local al comunei Şiria

SIRIA, Str.85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad Tel. 0257-531.101, fax.0257-531.449

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria , se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului- Judeţului Arad;

 • Primarul comunei Şiria;

 • Compartimentul Impozite şi Taxe locale

 • SC PANIPROD H & R SRL
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela