Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.174 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.174

din data de 16.12.2011

privind compensarea unor cheltuieli de investiţii cu chiria datorată de SC DISCO CLASS SRL Şiria în baza contractului de închiriere nr.8417/08.11.2004


Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

  • Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

  • raportul de specialitate nr.10032/16.12.2011 înaintat de compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria;

- expunerea de motive nr.10033/16.12.2011;

  • raportul comisiei de specialitate al Consiliului local;

  • cererea nr.9964/15.12.2011 înaintată de SC DISCO CLASS SRL, cu situaţia de lucrări de construire terasă aferentă imobilului care face obiectul contractului de închiriere nr.8417/08.11.2004 şi facturile fiscale aferente;

  • contractul de închiriere nr.8147/08.11.2004

ţinând cont de prevederile:

- art. 116, alin.2 din OG 92/2003 – Codul de procedură fiscală,

republicată;

- art. 1421 din Codul Civil;

  • art. 36, alin. 2, lit c din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale, republicată;

  • în temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Se aprobă valoarea investiţiilor efectuate de SC DISCO CLASS SRL, cu sediul com.Şiria, sat Mâsca, nr.254, C.U.I. 16557378, jud. Arad, chiriaş al suprafeţei de 128 mp în cadrul Bazei Sportive Şiria, conform situaţiei de lucrări vizată de serviciul urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria.

ART.2 Se aprobă compensarea sumei de 13.206 lei, reprezentând investiţiile menţionate la art.1, cu chiria datorată de chiriaş în baza contractului de închiriere nr.8417/08.11.2004, până la concurenţa sumei.

ART.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria; se mai comunică şi cu SC DISCO CLASS SRL

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare compartimentului finanţe din cadrul primăriei comunei Şiria.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel Laurenţiu

A V I Z AT

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela