Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.175 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.175

din data de 16.12.2011


privind aprobarea evaluării unor terenuri din domeniul privat şi public al comunei Şiria


Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

-proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- raportul de specialitate nr.10034/16.12.2011 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

  • expunerea de motive nr.10035/16.12.2011;

ţinând cont de prevederile:

  • art.36, alin.2, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată;

-art.1 şi art.3 din Ordinul M.F.P nr.3471/2008 aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

-Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare;

-Ordinul M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

în temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


ART.1 Se aprobă evaluarea activelor fixe corporale(terenuri) aflate în patrimoniul comunei Şiria,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar - contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - judeţul Arad

  • Primarul comunei Şiria.

  • Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei ŞiriaPREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela