Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.176 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.176

din data de 16.12.2011

privind aprobarea dezmembrării unei parcele înscrise în CF nr.301513 Şiria,

nr. cad. 301513 în suprafaţă de 77900 mp păşune în extravilan, proprietate privată a Comunei Şiria


Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

- proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- raportul de specialitate nr.10036/16.12.11 înaintat de secretarul comunei Şiria;

- expunere de motive nr.10037/16.12.11;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

- documentaţia de parcelare şi dezmembrare efectuată de către P.F.A. DĂNUŢ LUCIAN IOAN, având avizele necesare;

- extras CF nr.301513 Şiria;

ţinând cont de prevederile:

-art. 36, alin.1, lit.c şi alin.5, lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

în temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă parcelarea terenului înscris în CF nr.301513 Şiria, nr. cad. 301513, în suprafaţă de 77900 mp, păşune în extravilan, proprietate privată a Comunei Şiria, conform documentaţiei anexă care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2 Se formează astfel 11 parcele:

 • parcela cu nr. cad. 302820 în suprafaţă de 21100 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302821 în suprafaţă de 5100 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302822 în suprafaţă de 5000 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302823 în suprafaţă de 5000 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302824 în suprafaţă de 17900 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302825 în suprafaţă de 6900 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302826 în suprafaţă de 3000 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302827 în suprafaţă de 2900 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302828 în suprafaţă de 8600 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302829 în suprafaţă de 1000 mp, păşune în extravilan;

 • parcela cu nr. cad.302830 în suprafaţă de 1400 mp, păşune în extravilan;

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţiei Prefectului - Judeţului Arad;

 • Primarul comunei Şiria;

 • OCPI Arad.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel Laurenţiu

A V I Z AT

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela