Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.177 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.177

din data de 16.12.2011

privind rectificarea suprafeţei unui imobil proprietatea privată a Statului Român


Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

  • proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- raportul nr.10027/16.12.2011 înaintat de serviciul urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria;

- expunerea de motive nr.10028/16.12.2011;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria;

- planul de amplasament al imobilului efectuat de SC DATCAD SRL, privind suprafaţa reală măsurată în teren şi propunerea de rectificare a suprafeţei;

- extras CF nr.300276 Şiria nr. top.391/2/b/1-Galşa;

ţinând cont de prevederile:

- art.33 din Legea nr.7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată cu modificările ulterioare;

- Ordinul OCPI nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciarã;

- art.36, alin.2, lit.c şi alin.5 lit.c din legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se aprobă rectificarea suprafeţei terenului aferent imobilului- casă situată în comuna Şiria, sat Galşa nr. 147, înscris în CF nr.300276 Şiria(provenită din conversia de pe hărtie a CF nr.3060 Galşa ), nr. top.391/2/b/1-Galşa, de la 2215 mp înscris în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, la suprafaţa reală de 1848 mp, conform planului de măsurători efectuat de SC DATCAD SRL, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului - judeţul Arad;

  • SC DATCAD SRL;

  • OCPI Arad;

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel-Laurenţiu A V I Z A T

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela