Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.178 / 16.12.2011

Publicat: Joi, 14 Iunie 2012

HOTĂRÂREA NR.178

din data de 16.12.2011

privind vânzarea directă a unui teren proprietate privată a comunei Şiria,


Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

- proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- cererea nr.8790/08.11.2011 a d-lui Ciulei Pavel, proprietar al construcţiei evidenţiate în CF 301701 Şiria;

- expunerea de motive nr.10023/16.12.2011;

- Raportul de specialitate nr.10022/16.12.2011 înaintat de secretarul comunei Şiria;

- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local Şiria;

- raportul de evaluare efectuat de SC EXPERŢILOR TEHNICI ARAD SA, din care rezultă că valoarea minimă de piaţă a terenului care face obiectul acestei hotărâri este de 2018 euro, respectiv 2 euro/mp.

- Extrasul CF nr.301500 Şiria;

- Certificatul fiscal nr.7566/2011 eliberat de Primăria comunei Şiria din care rezultă că cumpărătorul nu figurează cu datorii la bugetul local;

ţinând cont de prevederile:

- art. 36, alin.2, lit. c şi alin. 5 lit. b din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale, republicată coroborate cu prevederile art. 123, alin.3 din acelaşi act nomativ

în temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 12 voturi pentru


HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă vânzarea directă către domnul Ciulei Pavel, cu domiciliul în comuna Şiria str. A. Mureşanu, nr.55, jud.Arad, a terenului în intravilan în suprafaţă de 1009 mp, înscris în CF 301500 Şiria, nr.top.133-134/a/2, proprietatea privată a comunei Şiria.

ART.2 Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de SC EXPERŢILOR TEHNICI ARAD SA şi se stabileşte preţul de vânzare la suma de 2270,25 euro/total, care se va plăti în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

ART.3 Se împuterniceşte d-nul Bot Valentin, primarul comunei Şiria, cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în numele Consiliului Local.

ART.4 (1) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Urbanism administrarea domeniului public şi privat, Biroul financiar-contabil, secretarul comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare Primarului comunei Şiria după întabularea în CF a proprietăţii private a comunei Şiria asupra terenului în cauză.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Stoiconi Aurel Laurenţiu

A V I Z AT

SECRETAR,

Berghian Gabriela-Mihaela