Best Joomla Template by Web Design

HCL NR. 54 / 30.04.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

H O T Ă R Â R E A  NR. 54

din data de 30.04.2014

privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Nedea Vasile Vlad

         Consiliul Local al comunei Siria, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 30.04.2014  având în vedere:

- proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Șiria;

- demisia domnului consilier local Nedea Vasile Vlad înregistrată cu nr. 2946/07.04.2014;

- referatul constatator nr.3487/24.04.2014 al primarului comunei Şiria şi al secretarului comunei Şiria;

ţinând cont de prevederile:

- art.9 alin.2 lit a şi alin.3 coroborat cu art.12 din Legea nr.393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 36 alin. 1 şi alin.9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu 14 voturi pentru

H O T Ă R Ă Ş T E:

          ART.1 Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local din partea Mişcarii Creştin-Liberală a domnului Nedea Vasile Vlad, ca urmare a demisiei depuse.

         ART.2 Se declară vacant mandatul consilierului local prevăzut la art.1 ca urmare a demisiei.

         ART.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Arad,în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Şiria, secretarului comunei Şiria şi Mişcării Creştin-Liberală  şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

      (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria și publicare pe site.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       AVIZAT DE LEGALITATE,

     Potre Florin Gheorghe                                        SECRETAR,

                                                                                  jr. Sârb Gabriela