Best Joomla Template by Web Design

HCL NR. 55 / 30.04.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

H O T Ă R Â R E A  NR. 55

din data de 30.04.2014

privind validarea mandatului de consilier local a domnului  Rus Sabin-Dan

         Consiliul Local al comunei Siria, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 30.04.2014  având în vedere:

- proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Șiria;

- HCL nr. 54/30.04.2014 privind încetarea de drept prin demisie a mandatului de consilier local  a d-lui Nedea Vasile Vlad;

- adresa nr. 10/08.04.2014, înaintată de Mişcarea Creştin-Liberală, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 3486/24.04.2014, cu privire la supleantul ales pe listele MC-L, la alegerile locale din iunie 2012, în persoana d-lui Rus Sabin-Ioan;

- procesul verbal încheiat de comisia de validare în data de 30.04.2014;

- jurământul depus de dl. Rus Sabin- Dan;

ţinând cont de prevederile:

 -art. 31 alin.(5) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata

cu modificarile si completarile ulterioare;

 - art.6 şi 7 din Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare;

 - art.96 alin.9 din Legea nr.67/2004, privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată cu modificările ulterioare;

- art. 36 alin. 1 şi alin.9 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

         în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, cu 14 voturi pentru

H O T Ă R Ă Ş T E:

             ART.1 Se validează mandatul de consilier local, în cadrul Consiliului Local al comunei Şiria, a domnului Rus Sabin-Dan.

ART.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Arad, în termen de 5(cinci) zile de la adoptare, sau după caz de la comunicare.

ART.3  Consilierul local Rus Sabin-Dan va face parte din Comisia pentru administraţie publică, protecţia mediului şi turism, juridică şi de disciplină, relaţii cu străinătatea.

ART.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Şiria, secretarului comunei Şiria şi Miscarea Creştin Liberală componentă a Organizaţiei Judeţene Arad a PD-L şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

      (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria și publicare pe site.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       AVIZAT DE LEGALITATE,

     Potre Florin Gheorghe                                        SECRETAR,

                                                                                  jr. Sârb Gabriela