Best Joomla Template by Web Design

HCL NR. 59 / 30.04.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR. 59

din data de 30.04.2014

privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile februarie și martie 2014

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

-  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

- adresele nr. 4437 și 438/28.04.2014 a Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Şiria, privind tabelul cu cadrele didactice care domiciliază în altă localitate şi îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Şiria, înregistrate la Primăria Șiria cu nr. 3602/28.04.2014;

-expunerea de motive nr. 3599/28.04.2014 a Primarului comunei Șiria;

- raportul de specialitate nr. 3598/28.04.2014 înaintat de secretarul comunei Şiria;

- raportul comisiei de specialitate a consiliului local.

ţinând cont de prevederile:

-art.36 alin.2, lit.b şi alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

-art.105, alin.2, lit.f din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale;

-art.2 din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice;

-Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, modificată prin O.U.G . nr.63/2010;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

                ART.1 (1) Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice de pe raza comunei Şiria, care solicită cheltuieli de deplasare, în sumă de 2333 lei, aferentă lunii februarie 2014, cu respectarea prevederilor din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.

            (2) Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice de pe raza comunei Şiria, care solicită cheltuieli de deplasare, în sumă de 2333 lei, aferentă lunii martie 2014, cu respectarea prevederilor din Instrucţiunile nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice.

            ART.2 În vederea decontării navetei cadrelor didactice, Şcoala Gimnaziale „Ioan Slavici” va depune documentele necesare până la data de 5 ale lunii, în vederea supunerii aprobării Consiliului local Şiria.

          ART.3 În vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Financiar - Contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria.

          ART.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi pe site-ul instituţiei.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, biroul financiar-contabil, Şcolii Generale „Ioan Slavici” Şiria   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             AVIZAT DE LEGALITATE,

      Potre Florin Gheorghe                                                      SECRETAR,

                                                                                       Jr. Sârb Gabriela