Best Joomla Template by Web Design

HCL NR. 21 / 31.01.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR. 21

din data de 31.01.2014

privind aprobarea Programul de măsuri privind gospodărirea localitaţilor comunei Şiria în anul 2014

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

          - proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;      

-          raportul de specialitate nr.551/22.01.2014 întocmit de administratorul public din cadrul Primăriei comunei Şiria;

-          expunerea de motive nr.550/22.01.2014;

-          raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Şiria;

ținând cont de prevederile:

     -   art. 36 alin.(2), lit. d şi alin. 6 lit.a din legea nr. 215/2001 republicată;

     -   art.12 din O.G. nr. 21/2002 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1Se aprobă Programul de măsuri privind gospodărirea localitaţilor comunei Şiria în anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului- judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

         (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria și publicare pe site.

         (3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, viceprimar, administrator public, compartimentul urbanism şi secretarul comunei Şiria.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Crișan Samirel Ioan                                                  pt. SECRETAR,

                                                                                            Cj Gajdo Tunde


 

Anexa la HCL Șiria nr. 21/31.01.20214

PROGRAM DE MĂSURI

          privind salubrizarea şi activităţile edilitar gospodăreşti ce se vor desfăşura în comuna ŞIRIA în cursul anului 2014

MODEL  02

Obiectiv

Termen

Răspunde

1. Depozitarea şi colectarea gunoaielor, a deşeurilor menajere şi a deşeurilor de producţie,la operatorul serviciului de salubritate conform hotărârilor Consiliului local Şiria şi a legislaţiei în vigoare

permanent

Viceprimar

2. Prevenirea poluării accidentale a mediului sau a cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

permanent

Viceprimar

3. Repararea şi întreţinerea drumurilor comunale, a uliţelor comunale, a trotuarelor şi podeţelor;

permanent

Primar

Viceprimar

4. Curăţarea şi amenajarea şanţurilor stradale;

permanent

Viceprimar

5. Executarea lucrărilor de salubrizare şi igienizare a comunei prin organizarea unor acţiuni de dezinfecţie şi dezinsecţie

permanent

Viceprimar

6. Amenajarea şi curăţarea cursurilor de apă,  a malurilor acestora, a versanţilor, precum şi interzicerea depozitării de materiale de orice fel la o distanţă mai mică de 250 m de acestea

permanent

Primar

Viceprimar

7. Interzicerea spălatului în cursurile de apă sau în lacuri şi pe malurile acestora, a vehiculelor, autovehiculelor, utilajelor sau agregatelor mecanice, sau a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenţilor, ori ambalajele care au conţinut pesticide sau alte substanţe chimice periculoase

permanent

Viceprimar

8. Asigurarea stării corespunzătoare a spaţiilor verzi, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii şi a locurilor de agrement din jurul localităţii şi din interiorul ei; Extinderea obiectivelor similare existente, precum şi realizarea altora noi

permanent

Primar

Ing. Constructor

Director şcoli

9. Respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în târguri si pieţe

permanent

Viceprimar

10. Văruirea  pomilor din dreptul fiecărei gospodării , precum şi întreţinerea faţadelor imobilelor si instituţiilor publice de pe raza localităţii;

permanent

Viceprimar

Ing. constructor

11. Conservarea şi protecţia mediului prin anunţarea la agenţia mediului, atunci când este cazul, a activităţilor generatoare de disconfort pentru populaţie în vederea luării unor măsuri de limitare a efectelor negative;

permanent

Primar

Ing. Constructor

12. Identificarea factorilor de risc si luarea măsurilor necesare în vederea asigurării protecţiei sănătăţii publice;

permanent

Primar

Viceprimar

13. Întocmirea, aprobarea şi respectarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor.

permanent

Ing. Constructor

14. Apărarea împotriva inundaţiilor , îndepărtarea zăpezii de pe drumuri si trotuare şi eliminarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase

permanent

Primar

Viceprimar

Şef SVSU

15. Conservarea şi protejarea  monumentelor istorice  si a ecosistemelor

permanent

Primar

Ing. Constructor

16. Îmbunătăţirea microclimatului localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciurilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora,

înfrumuseţarea şi protejarea peisajului, menţinerea curăţeniei stradale.

permanent

Primar

Viceprimar

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,