Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.22/ 31.01.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR.22

din data de 31.01.2014

privind însușirea propunerii de prelungire a termenului de realizare și finalizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Șiria, înaintată de SC GAZ VEST S.A.

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

-  proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

- raportul nr.786/29.01.2014înaintat de secretarul comunei Şiria;

- expunerea de motive nr.822/30.01.2014;

- raportul comisiei de specialiatate al consiliului local;

- adresa nr.10566/15.01.2014 înaintată de S.C. GAZ VEST S.A în calitate de concesionar  al serviciului public privind distribuția gazelor naturale în comuna Șiria și înregistrată cu nr. 339/15.01.2014, prin care solicită prelungirea cu 9 luni a termenului de realizare și finalizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Șiria;

- Hotărârea Consiliului Local Şiria nr. 11910.08.2010 privind înfiinţarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în comuna Şiria, judeţul Arad;

 ţinând cont de prevederile:

- art.104 și art.105, art.108 și art.109 din Legea gazelor nr.123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale;

- art. 36 alin.2 lit.d și alin.6 lit. a pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 Se însușește propunerea de prelungire a termenului de realizare și finalizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Șiria cu 9 luni față de termenul de 15.03.2015 stabilit prin contractul de concesiune nr. 30/14.03.2011, încheiat între Ministerul Economiei și SC Gaz Vest S.A., pentru concesionarea serviciului public privind distribuția gazelor naturale în comuna Șiria, cu satele aparținătoare Șiria, Galșa și Mâsca, județul Arad.

Art.2 Prezenta hotărâre  se comunică cu:

      - Instituţia Prefectului - Judeţului Arad

       - Primarul comunei Şiria,

       - S.C. GAZ VEST S.A.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            AVIZAT DE LEGALITATE,

       Crișan Samirel Ioan                                   pt.  SECRETAR,

                                                                             Cj. Gajdo Tunde