Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.24 / 31.01.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR.24

din data de 31.01.2014

privind modificarea HCL Șiria nr. 36/18.03.2011 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Şiria

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

-  proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

-          raportul de specialitate nr.756/28.01.2014 al Compartimentului Urbanism, din cadrul Primăriei comunei Şiria, privind procedurile de actualizare a planului urbanistic general;

-          expunerea de motive nr.755/28.01.2014;

-           raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

-          HCL Şiria nr.70/ 21.11.2000 privind aprobarea PUG-ului comuei Şiria;

-          HCL Șiria nr. 36/18.03.2011 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Șiria;

    ţinând cont de prevederile:

-  art.46 alin.13 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul modificată prin Legea nr.190/2013;

- art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit.c şi art.119 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se modifică conținutului art. 1 din HCL Șiria nr. 36/18.03.2011privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei Șiria astfel:” Se aprobă  prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Şiria, aprobat prin HCL nr.70/21.11.2000, până la data de 21.11.2015”.

          ART.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Compartimentul Urbanism, din cadrul Primăriei comunei Şiria.

          ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

-         Instituţia Prefectului - judeţul Arad;

-         Primarul comunei Şiria;

-         Compartimentul Urbansim;

-         Consiliul Județean Arad.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            AVIZAT DE LEGALITATE,

       Crișan Samirel Ioan                                   pt.  SECRETAR

                                                                           Cj. Gajdo Tunde