Best Joomla Template by Web Design

HCL NR.26 / 31.01.2014

Publicat: Sâmbătă, 06 Septembrie 2014

HOTĂRÂREA NR.26

din data de 31.01.2014

privind mandatarea reprezentantului comunei Şiria în AGA S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014, situațiile financiare pentru anul 2013 și reevaluarea imobilizărilor corporale ce aparțin Companiei

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

-  proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

-          raportul nr.768/28.01.2014 înaintat de secretarul comunei Şiria;

-          expunerea de motive nr.767/28.01.2014;

-          raportul comisiei de specialiatate al consiliului local,

-          adresa nr.1209/24.01.2014 înaintată de S.C. Compania de Apă Arad S.A.și înregistrată cu nr. 665/24.01.2014;

-          Hotărârea Consiliului Local Şiria nr. 72/25.10.2008 privind participarea comunei Şiria prin Consiliul  Local Şiria la înfiinţarea operatorului regional S.C.COMPANIA DE APA ARAD SA Arad;

-          HCL Șiria nr.105/27.06.2013 privind mandatarea noului reprezentant al comunei Şiria în Adunarea generală a acţionarilor operatorului regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. ARAD și încheierea contractului de reprezentare cu acesta;

ţinând cont de prevederile:

-          art.3 alin.2 și art.37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

-          art. 36 alin.2 lit.e și alin.7 lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare

-           art.2009, art.2010, artr. 2013, art.2018 din Noul Cod Civil.

-          art.11 şi 36 alin. (2) lit. e şi alin. 7 lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

-          art.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

-           art.12 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,cu modificări ulterioare;

în temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1  Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Şiria d-na Gajdo Tunde, consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Șiria, cetăţean român, născut la data de 29.05.1980 în orașul Sfîntu Gheorghe jud. Covasna domiciliată în comuna Şiria, str. 85 Infanteriei, nr.26, jud. Arad, posesoare a  CI seria AR, nr.302763, eliberat de SPCLEP Pîncota la data de 01.08.2006, , să voteze în AGA la S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A:

 

 - bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 și situațiile financiare pentru anul 2013 ;

   -reevaluarea imobilizărilor corporale(clădirilor) ce aparțin Companiei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează d-na Gajdo Tunde şi Primarul Comunei Şiria.

Art.3 Prezenta hotărâre  se comunică cu:

      - Instituţia Prefectului - Judeţului Arad

       -Primarul comunei Şiria,

      - Consilierului Juridic;

       -SC Compania de Apă Arad SA.

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            AVIZAT DE LEGALITATE,

       Crișan Samirel Ioan                                   pt.  SECRETAR,

                                                                             Cj. Gajdo Tunde