HCL 2 / 8.01.2013


HOTĂRÂRE NR.2 / 8.01.2013

privind aprobarea planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2013


Primarul comunei Şiria având în vedere:

– raportul de specialitate nr.65/07.01.2012 întocmit de serviciul urbanism;

– expunerea de motive nr.66/07.01.2012;

ţinând cont de prevederile:

– art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

– art. 36 alin.(2), lit. d şi alin. 6 lit.a din legea nr. 215/2001 republicată;


PROPUN:
Consiliului local al comunei Şiria adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2013, astfel:


ART.1 Se aprobă Planul anual de lucrări de interes local pentru anul 2013, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţia Prefectului- judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria.

(3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, viceprimar, administrator public, compartimentul urbanism şi secretarul comunei Şiria.


INIŢIATOR, 

PRIMAR, Ing. Bot Valentin


AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Mihuţ Gabriela-Mihaela