HCL 3 / 8.01.2013

 

HOTĂRÂRE NR.3 / 8.01.2013

din data de 08.01.2013

privind aprobarea structurii reţelei şcolare de pe raza comunei Şiria pentru anul şcolar 2013-2014

 Consiliul local al comunei Şiria având în vedere:

 • Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

 • raportul de specialitate nr.74/07.01.2012 al secretarului comunei Şiria;

 • expunerea de motive nr.75/07.01.2012;

 • adresa nr.53/04.01.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad;

 • procesul verbal al Consiliului administrativ al Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Şiria;

ţinând cont de prevederile:

 • art.19, art.61, art.94 alin.2 lit.d şi art.95 alin.1 lit.o din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare;

 • Metodologia pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, particular sau confesional acreditat pentru anul 2013-2014, aporbată prin Ordinul MECTS nr.6212/13.11.2012;

 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

 • art.36, alin.2, lit.d şi alin.6, lit.a, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată;

 • în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 13 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE

ART.1 Se aprobă structura reţelei şcolare de pe raza comunei Şiria pentru anul şcolar 2013-2014, astfel:

  

REȚEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR PROPUSĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Observații

Nr. crt.

Județ

Mediu Urban/Rural

Denumirea unității de învățământ cu personalitate juridică

Denumirea unității de învățământ fara personalitate juridică (arondată)

1

Arad

Rural

Şcoala Gimnazială " Ioan Slavici "Șiria str. 85 Infanteriei, nr.1833,tel /fax0257531184, e-mail: scoalasiria@yahoo.com/ Gimnazial

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială Galșa nr.264 tel/fax 0257531238 e-mail scoala.galsa@yahoo.com / GIMNAZIAL

 

 

 

 

 

Şcoala Primară Mâsca nr. 2,tel 0257516.677/PRIMAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Șiria str. Mihai Eminescu, nr. 1844 tel 0257384000/PREȘCOLAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Șiria,str.Ioan Slavici, nr.496,tel.0257384184 PREȘCOLAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Galșa , nr. 264, tel.0257384008 PREȘCOLAR

 

 

 

 

 

Grădiniţa cu Program Normal Mâsca, nr.1,tel. 0257516677 PREȘCOLAR

 

ART.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

 • Instituţia Prefectului – judeţul Arad

 • Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

 • Primarul comunei Şiria;

 • Şcoala Gimnazială Ioan Slavici din Şiria.


INIŢIATOR, 

PRIMAR, Ing. Bot Valentin


AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Mihuţ Gabriela-Mihaela