HCL 4 / 8.01.2013

 

HOTĂRÂRE NR.4 / 8.01.2013

din data de 08.01.2013

privind acordarea avizului de principiu în vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria

Consiliul local al comunei Şiria, având în vedere:

– proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Şiria;

– expunerea de motive prin care se propune înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei locale a comunei Şiria,

– raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Şiria,

ţinând cont de prevederile:

– legii nr.155/2010 a poliţiei locale şi ale Hotărârii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale; 

legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

– O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

– art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), alin.(6) lit.a pct.7,9,11,12 şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,

în temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu …… voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se acordă aviz de principiu în vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria, structură fără personalitate juridică, BIROU în cadrul aparatulului de specialitate al Primarului comunei Şiria.

ART.2 Se acordă aviz de principiu pentru înfiinţarea unui număr de 8 posturi în cadrul structurii Poliţiei locale Şiria, astfel: 

  • 1 Funcţie de conducere:

  • Şef birou, gradul II

  • 7 funcţii de execuţie:

  • poliţist local, clasa I, gr. principal – 2 posturi;

  • poliţist local, clasa I, gr. asistent – 1 post;

  • poliţist local, clasa I, gr. asistent debutant – 2 posturi;

  • poliţist local, clasa III, gr.principal – 1 post;

  • poliţist local, clasa III, gr. asistent – 1 post.

ART.3 În vederea înfiinţării Poliţiei locale a comunei Şiria şi aprobării posturilor menţionate la art.2, se vor face demersurile necesare înfiinţării către A.N.F.P Bucureşti, ulterior urmând a se aproba prin Hotărâre de Consiliu.

ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică cu:

  • Instituţia Prefectului – jud. Arad;

  • Primarul comunei Şiria.


INIŢIATOR, 

PRIMAR, Ing. Bot Valentin


AVIZAT DE LEGALITATE

SECRETAR,

Mihuţ Gabriela-Mihaela