DISPOZIŢIA NR. 1 din data de 06.01.2014


    D I S P O Z I Ţ I A  NR. 1

     din data de 06.01.2014

                privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință extraordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă extraordinară de lucru în data de 09.01.2014, orele 9 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. acoperirea definitivă din excedentul bugetar a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare;
  2. aprobarea planului anual de lucrări de interes local pentru anul 2014;
  3. acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea defunctului Covaciu Alexa;
  4. aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 4376/09.06.2010;
  5. aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 7070/28.09.2010;
  6. încetarea activității echipei de fotbal din cadrul Asociației sportive „Șiriana” Șiria.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii Consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                    

A V I Z A T

                   SECRETAR

                   Sârb Gabriela