DISPOZIŢIA NR. 41 din data de 10.01.2014


DISPOZIŢIA NR. 41

din data de 10.01.2014

         Primarul comunei Şiria, având în vedere necesitatea efectuării inventarierii generale anuale a patrimoniului şi referatul nr. 193/13.0.1.2014 înaintat de şeful biroului financiar-contabil, prin care sunt propuse comisiile de inventariere,

            ţinând cont de prevederile:

– art. 7, alin.1Legii nr. 82/1991 Legea contabilităţii, republicată;

– art.2 alin.1 și 2 și art. 4 alin.1 din O.M.F.P. nr.2861/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

în temeiul art.68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

D I S P U N E:

            Art.1 Începând cu data prezentei se constituie comisia principală pentru inventarierea anuală a patrimoniului Unităţii Administrativ – Teritoriale Şiria în următoarea componenţă:

–          Buzdugan Viorel, viceprimar – preşedinte;

–          Sârb Gabriela, secretar – membru;

–          Oprea Dan, consilier juridic – membru.

            Art.2 Începând cu data prezentei, pentru inventarierea anuală a patrimoniului Unităţii Administrativ Teritoriale Şiria, se constituie următoarele comisii:

Nr. comi-sie

Componenţa comisiei

(numele, prenumele, funcţia)

Obiectul inventarierii

Locul inventarierii

Numele şi prenumele gestionarului

Intervalul de timp

1

Iancu Irina, preşedinte

Mij fixe , obiecte inventar , materiale alte valori-buget local

UAT Comuna Siria

Agrima Angelia

10-21.01.2014

 

Suciu Cătălin Răzvan, membru

       
 

Pop Maria, membru

       
 

Crișan Mircea, membru

       

2

Iakab Maria, preşedinte

Mijloace fixe, obiecte inventar, materiale alte valori-donatii, phare finantate partial din venit proprii autofinanţate, in afara bugetului local

UAT Comuna Siria

Agrima Angelia

10-21.01.2014

 

Varadeu Marinela, membru

       
 

Sofica Mircea, membru

       

3

Igaz Zoltan, presedinte

Bunuri dom public si privat , investitii, terenuri

UAT Comuna Siria

Pintean Cosmin

Iancu Irina

10-21.01.2014

 

Mihăicuța Oana, membru

       
 

Petcovici Emilia, membru

       

Art.3(1)Inventarierea anuală a bunurilor aflate în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale „Ioan Slavici” se va efectua de către o comisie constituită prin Dispoziție a directorului acestei unități.

(2) Rezultatul inventarierii menționată la alin.1 se va comunica Primăriei comunei Șiria până la data de 21.01.2014.

Art.4 Pentru instruirea comisiei de inventariere se împuterniceşte d-na Rentz Melinda – şef birou financiar-contabil.

            Art.5 Pentru primirea listelor de inventariere, verificarea calculelor, confirmarea soldului scriptic şi calcularea diferenţelor valorice, pentru fiecare cont contabil, înregistrarea în registrul inventar va fi efectuată de d-na Rus Daniela , consilier  în cadrul biroului financiar-contabil.

            Art.6 Operaţiunile de confirmare a creanţelor, obligaţiilor, disponibilităţilor în bănci şi în trezorerie, casă şi de comunicare a listelor de inventar cu bunurile aparţinând terţilor, vor fi efectuate de d-l Suciu Cătălin-Răzvan, inspector fiscal în cadrul biroului financiar-contabil.

            Art.7 Întocmirea situaţiilor analitice distincte pentru justificarea soldurilor sintetice, care nu conţin bunuri, va fi executată de d-na Rus Daniela, consilier în cadrul biroului financiar-contabil;

            Art.8 Lucrările de inventariere se vor desfăşura în perioada 10.01.2014 – 21.01.2014, iar valorificarea inventarierii se va efectua în perioada 22.01.2014 – 25.01.2014.

            Art.9 Dispoziţia se comunică cu:

–          Prefectura Judeţului Arad,

–          Membrii Comisiei şi a Subcomisiilor.

–          Școala Gimnazială „Ioan Slavici”.

    

            P R I M A R

                 ing. Bot Valentin                                          

  A V I Z A T  

SECRETAR

Sârb Gabriela