DISPOZITIA NR. 45 din data de 22.01.2014

DISPOZITIA NR. 45

din data de 22.01.2014

privind aprobarea Planului de Acțiune Sectorial pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015

Viceprimarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea implementării măsurilor prevăzute în planurile de acțiune ale Stategiei Naționale Anticorupție 2012 -2015 (denumită în continuare SNA 2012-2015), și în vederea realizării obligațiilor stabilite în cadrul stategiei, prin intermediul proiectului PACAR derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Direcția Generală Anticorupție și Asociația pentru Implementerea Democrației;

– propunerea Planul Sectorial pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;

ţinând cont de prevederile:

– art.1 și art.3 din HGR nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului Național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015;

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART. 1 Se aprobă Planul de Acțiune Sectorial al Primăriei comunei Șiria pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2012-2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

ART.2 Dispoziţia se comunică cu:

– instituțiile care instrumentează proiectul PACAR;

– membrii Grupului de lucru constituit la nivelul comunei Șiria;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad

A V I Z A T

VICEPRIMAR SECRETAR,

Buzdugan Viorel jr. Sârb Gabriela