DISPOZIŢIA NR. 58 din data de 29.01.2014

DISPOZIŢIA NR. 58

din data de 29.01.2014

privind constituirea comisiei de elaborare a Statutului comunei Șiria

Primarul comunei Şiria, având în vedere necesitatea constituirii comisiei de elaborare a Statutului -cadru al comunei Șiria;

ţinând cont de prevederile:

  • Art.6 din OG nr. 53/2002 privind Statutul –cadru al unității administrativ-teritoriale;

  • art.36 alin.(3) lit. a, art.119 din Legea nr.215/2001, republicată,cu modificări și completări ulterioare.

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată

D I S P U N E:

ART.1Se constituie Comisia de elaborare a Statutului comunei Șiria în următoarea componenţă:

– Sârb Gabriela – secretarul comunei Șiria – preşedinte;

– Gajdo Tunde-consilier juridic -membru(secretar)

  • Pintean Cosmin – Cătălin, administrator public – membru

  • Iancu Irina- consilier agricol – membru;

  • Iakab Maria- referent autoritate tutelară – membru;

  • Pop Maria – referent stare civilă – membru;

  • Petcovici Emilia- responsabil urbanism – membru;

  • Rentz Melinda-șef contabil -membru;

  • Suciu Cătălin Răzvan-inspector contabilitate – membru.

ART.2 Membrii comisiei vor elabora Statutul cadru al comunei Șiria în conformitate cu prevederiile OG nr. 53/2002.

ART.3 Statutul Comunei Șiria va fi supus spre aprobare Consiliului Local Șiria în ședința ordinară din luna februarie 2014.

ART.4Dispoziţia se comunică cu:

– Membrii comisiei;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

P R I M A R,

ing. Bot Valentin  

 

A V I Z A T

pt. SECRETAR,

jr. Sârb Gabriela

cj. Gajdo Tunde