DISPOZITIA NR. 186 din data de 03.02.2014

D I S P O Z I T I A  NR. 186

din data de 03.02.2014

         Primarul comunei Şiria, având în vedere adresa nr. 791/29.01.2014 înaintată de SC FINIVOPS DISTRIBUTION SRL, executant, privind necesitatea efectuării recepţiei la terminarea lucrării „Renovare și extindere Cămin Cultural Galșa”,

         ţinând cont de prevederile:

          – art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 din Regulamentul aprobat prin HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

 ART.1 (1) Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor  pentru obiectivul de investiţie  „Modernizare Cămin Cultural în localitatea Galșa, nr. 113, comuna Șiria, jud. Arad”, în următoarea componenţă:                                                          

1. Pintean Cosmin-Cătălin   – preşedinte, administrator public Primăria Şiria;

2. Petcovici Emilia                – membru, ing. urbanism Primăria Şiria;

3. Popa Garofița                            – membru, șef serviciu Primărie Șiria;

4. Suciu Cătălin – Răzvan     – membru, inspector fiscal Primăria Şiria;

5. Rus Dana                         – membru, consilier contabilitate Primăria Şiria;

6. Gajdo Tunde                    – membru, consilier juridic al Consiliului Local

  Șiria;

7. Priescu Marcel-Ioan                  – membru, consilier local.

         (2) Recepția se va desfășura în data de 10.02.2014, orele 10,00 la sediul Căminului Cultural Galșa.

           ART.2 Dispoziţia se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – judeţul Arad,

–         Membrii comisiei.

       P R I M A R                                              A V I Z A T,

       Ing. Bot Valentin                                 pt. SECRETAR,

                                                                    Cj Gajdo Tunde