DISPOZIŢIA NR. 190 din data de 20.02.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 190

din data de 20.02.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 27.02.2014, orele 16.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea    

                           

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind asocierea comunei Șiria în cadrul Asociației de Dezvoltare intercomunitară „Arad, Zonă Metropolitană”; 
 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Şiria;
 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind revocarea HCL Șiria nr. 162/25.11.2013;
 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind  modificarea HCL Șiria nr. 185/16.12.2013;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru investiția ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii agricole, prin modernizarea de drumuri agricole de exploataţie existente in comuna Şiria,judetul Arad, etapa II”;
 7. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi administrarea domeniului public şi privat;
 8. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor de plată pentru creanţele bugetare locale;
 9. aprobarea proiectului de hotărâre privind încheierea unui protocol cu Școala Gimnazială „Ioan Slavici” Șiria privind utilizarea microbuzului aflat în proprietatea comunei Șiria
 10. suplimentarea bugetului indicativ al proiectului Măsura 322 „Înființatre centru de documentare și informare în comuna Șiria, jud. Arad”;
 11. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–          Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                                   jr.  Sârb Gabriela