DISPOZIŢIA NR. 214 din data de 20.03.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 214

din data de 20.03.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 27.03.2014, orele 16.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea    

                           

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna ianuarie 2013; 
 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor aparținând Consiliului Local al Comunei Şiria, pentru anul 2014;
 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea suprafeţelor agricole pentru care se solicită sprijin în anul 2014 prin A.P.I.A. Arad;
 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind împuternicirea persoanei desemnată din partea Comunei Șiria pentru depunerea cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă care se vor acorda în anul 2014;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în vederea reprezentării Consiliului Local al comunei Şiria în Dosar nr. 208/108/2012* la Curtea de Apel Timişoara;
 7. aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unei scutiri la majorările de întârziere aferente impozitului pe clădiri și teren, SC ROMPRESTĂRI SA;
 8. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 10726 lei în vederea editării unui volum închinat marilor personalități șiriene;
 9. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șiria;
 10. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei de teren intravilan trup izolat, înscris în CF nr. 49 Mîsca, nr. top. 415:703/1:1090/a/1/1/1/a/1/1/2/a/2/2/1/1/a, proprietatea privată a Comunei Șiria;
 11. aprobarea proiectului de hotărâre privindîncheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 9590/30.12.2004 încheiat cu d-na Şora Mariana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Şora Mariana
 12. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–          Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                    jr.  Sârb Gabriela