DISPOZIŢIA NR. 245 din data de 09.04.2014

DISPOZIŢIA NR. 245
din data de 09.04.2014

privind constituirea comisiei de evaluare a dalelor de beton rezultate în urma lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul comunei Şiria

Primarul comunei Şiria, având în vedere referatul nr. 3070/09.04.2014 al administratorului public din cadrul Primăriei comunei Șiria privind necesitatea constituirii comisiei de evaluare a dalelor de beton rezultate în urma lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul comunei Şiria;

         ţinând cont de prevederile:

–         art. 2 şi anexa 2 cap.1 din HGR nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

–         art.36 alin.(2) lit. c și art.123, alin.1 și 2 din Legea nr.215/2001, republicată,

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001, republicată

D I S P U N E:

ART.1 (1) Se constituie Comisia de evaluare a dalelor de beton rezultate în urma lucrărilor de reamenajare a parcului din centrul comunei Şiria, în vederea vânzării, în următoarea componenţă:

–         Rentz Melinda, contabil șef                                 – preşedinte;

–         Pintean Cosmin-Cătălin, administrator public        – membru;

–          Suciu Cătălin-Răzvan                                          – membru.

      (2) În raportul întocmit de comisia de evaluare se va stabili prețul de vânzare a bunurilor menționate la alin.1.

         ART.2Dispoziţia se comunică cu:

  – membrii comisiei;

  – Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

     P R I M A R,                                                  A V I Z A T

     ing. Bot Valentin                                            SECRETAR,

                                                                        Sârb Gabriela