DISPOZIŢIA NR. 250 Din 15.04.2014

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 250

Din 15.04.2014

privind stabilirea locurilor de afişaj electoral

         Primarul comunei Şiria, având în vedere organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 25.05.2013,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.40 alin.1 din Legea nr.33/2007,republicată privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul Europena, cu modificările şi completările ulterioare;

–         HG nr.80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

În temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administraţiei

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

D I S P U N E:

         ART.1. Se stabilesc locurile de afişaj electoral, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

         ART.2. Dispoziţia se aduce la cunoştinţa partidelor politice prin afişare şi publicare pe site-ul Primăriei Şiria.

         Dispoziţia se comunică cu:

–         Prefectura Judeţului Arad.

–         Biroul de Poliţie Şiria.

                              

         PRIMAR,                                        AVIZAT DE LEGALITATE,

         Ing. Bot Valentin                                                        Secretar,

                                                                         Jr. Sârb Gabriela

                                                                                             

 

 

 

ANEXA NR.1 la Dispoziţia nr.250/15.04.2014

 

Denumirea localităţii

Locurile unde vor fi amplasate panourile de afişaj electoral

ŞIRIA

–         Primăria comunei Şiria

–         SC ENEL Distribuţie SA

–         SC „ROMPRESTĂRI” SRL (moara)

–         SC „URSU BLÂND” SRL

–         Parcul copiilor(Cofetărie-centru)

–         Staţia de autobuz nr. 2 situată pe Calea Aradului

–         Intersecţia str. 85 Infanteriei cu str. Locotenent Iacob

GALŞA

–         Căminul Cultural

–         Dispensar uman

–         SC „Maram Construct” SRL

MÎSCA

–         Scoala Generală

–         „Consum Coop” (Restaurant)

          PRIMAR,                                       AVIZAT DE LEGALITATE,

         Ing. Bot Valentin                              Secretar,

                                                                        Jr. Sârb Gabriela