HCL NR. 69 / 30.04.2014

HOTĂRÂREA NR. 69

din data de 30.04.2014

privind aprobarea documentaţiei faza P.U.Z.şi R.L.U.  a lucrării „ Zonă de servicii în turism”, extravilan localitatea Mîsca, comuna Șiria, beneficiar Paven Diana Mădălina – P.F.A.

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

         –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

–      expunerea de motive nr.3533/25.04.2014;

–         raportul de specialitate nr.3535/25.04.2014 înaintat de responsabilul cu activitatea de urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria;

–         cererea nr. 1563/24.02.2014 înaintată de Paven Diana Mădălina P.F.A, în calitate de beneficiară a lucrării;

–         proiect nr. 376/2012 întocmit de SC ARHITEKT STUDIO A SRL;

–         Avizul tehnic favorabil nr.1608/18.02.2014 al Consiliului Județean Arad – Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism;

–         raportul comisiei de specialitate a consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

–         art. 36 alin. (2), lit.c şi alin (5) , lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

–         art.23 din Legea nr. 50/1991, republicată;

–         art.47, art.56-61 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

–         P.U.G. Şiria;

–         art.35, art.39 din Ordinul M.D.R.T nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 14 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

        ART.1 Se aprobă documentaţiei faza P.U.Z.şi R.L.U.  a lucrării „ Zonă de servicii în turism”, extravilan localitatea Mîsca, comuna Șiria, beneficiar Paven Diana Mădălina – P.F.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        ART.2 Se aprobă termenul de valabilitate al documentaţiei de urbanism de 2 ani.

         ART.3 După aprobare, documentaţia P.U.Z. şi R.L.U. se va depune de către investitor  la OCPI Arad, pentru prealuarea informaţiilor de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară conform OUG nr.7/2011.

         ART.4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului judeţului Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

                     (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi pe site-ul instituţiei.

                  (3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul

Primăriei comunei Şiria la: responsabilul cu activitatea de urbanism din cadrul Primăriei comunei Şiria, Consiliului Judeţean Arad şi cu Paven Diana Mădălina – P.F.A.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Potre Florin Gheorghe                                                       SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela