HCL NR. 106 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 106

din data de 22.07.2014

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

 –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

– expunerea de motive nr.6128/22.07.2014;

– raportul de specialitate nr.6129/22.07.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– raportul comisiei de specialitate al Consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

– art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art.19, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad

– Biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei Şiria

– Primarul comunei Şiria.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela