HCL NR. 107 / 22.07.2014

HOTĂRÂREA NR. 107

din data de 22.07.2014

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea defunctului Burzan Ștefan

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere

 – proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

– cererea d-nei Weis Viorica-Florica, înregistrată cu nr. 5695/07.07.2014, prin care solicită un ajutor bănesc pentru cheltuielile de înmormântare a unchiului Burzan Ștefan.

-raportul de specialitate nr.5695/15.07.2014 înaintat de compartimentul asistență socială, din cadrul Primăriei Comunei Șiria;

– expunerea de motive nr.6072/21.07.2014;

– certificatul de deces al defunctului Burzan Ștefan;

ţinând cont de prevederile:

– art.15 din Legea nr.273/2006, modificată şi completată;

– art.36 alin.(2) lit.b şi alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru acordarea unui ajutor de urgenţă pentru înmormântarea defunctului Burzan Ștefan, decedat la data de 04.07.2014.

            (2) Suma de 1.000 lei se va acorda d-nei Weis Viorica-Florica, cu domiciliul în comuna Șiria str. Mihai Eminescu nr. 1289 jud. Arad,posesoare al CI seria AR nr. 349094, CNP 2741129024660, în numerar la caseria Primăriei comunei Șiria.

ART.2  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: Insituţia Prefectului Judeţului Arad, primarul comunei Şiria, d-nei Weis Viorica-Florica şi biroul financiar-contabil din cadrul primăriei comunei Şiria.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela