HCL NR. 119 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 119

din data de 27.08.2014

privind modificarea HCL Șiria nr. 16/31.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rămas neutilizat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2013

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

 –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

-expunerea de motive nr.7294/26.08.2014;

– raportul de specialitate nr.7293/26.08.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

– raportul comisiei de specialitate al Consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

– art.36, alin.2, lit. b şi alin. 4, lit.a din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– art.58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă modificarea art. 1, pct.1 a HCL Șiria nr. 16/31.01.2014, care va avea următorul conținut:

„1. finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, astfel:

– pentru obiectivul de investiții „modernizare străzi în comuna Șiria”:                                                                         690.000 lei;

– pentru alte categorii de investiții („parc central”, „monumente istorice”,

„drumuri agriole”, „drumuri comunale” și „Centrul Local de Informare și          Promovare Turistică Galșa”):

                                                        210.000 lei.

         ART.2 (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Arad, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, DGFP Arad şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Şiria.

         (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei Şiria şi publicare pe site-ul instituţiei.

         (3) Hotărârea se comunică în vederea punerii în aplicare, în cadrul Primăriei comunei Şiria la: primarul comunei Şiria, biroul financiar-contabil.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela