HCL NR. 120 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 120

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  restaurarea mormântului lui Mihai Borlea

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

        –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

         – expunerea de motive nr.7285/26.08.2014;

        – raportul nr. 7288/26.08.2014 înaintat de biroul financiar-contabil  și

         compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șiria;

         – raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

         ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c și alin.6 lit.a pct.4 și pct.10 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru restaurarea mormântului preotului Mihai Borlea, tatăl lui Sigismund Borlea, personalitate șiriană, mormânt amplasat în cimitirului ortodox de lângă Parohia Ortodoxă Română Șiria.

Art.2Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

–                 Instituţia Prefectului – judeţul  Arad;

–                 Biroul financiar-contabil;

–                 Compartiment urbanism.                

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela