HCL NR. 121 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 121

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea unei persoane care a împlinit vârsta de 102 de ani

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

         – adresa Ministerului Apărării naționale nr. CV952/15.07.2014, înregistrată

         la primăria comunei Șiria cu nr. 6269/25.07.2014;

         – raportul de specialitate nr. 7273/26.08.2014  înaintat de secretarul

         Comunei Şiria și biroul financiar contabil;

         – expunere de motive nr. 7274/26.08.2014;

         – raportul comisiei de specialitate a consiliului local;

ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.(2) lit.d şi alin.6 pct.2 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

ART.1 Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea d-lui Botaş Ioan, veteran de război, domiciliat în comuna Şiria, str. Ioan Slavici nr. 969, identificat cu BI seria HC nr. 298469, CNP 1120824024673, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 de ani.

ART.2 Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

         ART.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu: Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Primarul comunei Şiria şi biroul financiar – contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela