HCL NR. 122 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 122

din data de 27.08.2014

privind alocarea sumei de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Şiria;

–         raportul de specialitate nr. 7277/26.08.2014 al biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şiria;

–         expunerea de motive nr. 7276/26.08.2014;

–         raportul comisiei de specialitate,

ţinând cont de prevederile:

–         art. 36  alin. 4 lit. a și  alin. 6 lit. a pct.4 din Legea nr. 215/2001    republicată;

–         art.5 alin.3 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

          ART.1 Se alocă suma de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014.

ART.2 Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Primarul comunei Şiria, Biroul financiar-contabil.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela