HCL NR. 124 / 27.08.2014

HOTĂRÂREA NR. 124

din data de 27.08.2014

privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat preotului profesor doctor Ioan Petranu

Consiliul Local al comunei Şiria având în vedere:

               –  proiectul de hotărâre înaintat de consilier local Priescu Marcel Ioan;

         – expunerea de motive nr. 6799/12.08.2014;

        – raportul de specialitate nr. 7286/26.08.20214 înaintat de biroul financiar-

         contabil  și compartimentul urbanism din cadrul Primăriei comunei Șiria;

         – raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria,

         ţinând cont de prevederile:

         – art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.c și alin.6 lit.a pct.4 și pct.10 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 11 voturi pentru

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1 (1)Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei pentru realizarea  unui monument dedicat preotului profesor doctor Ioan Petranu, personalitate mîscană.

         (2) Suma se alocă de la bugetul local al Comunei Șiria aferent anului 2014, de la activitatea cultură.

         Art.2 Se aprobă amplasarea monumentului menționat la art.1 în zona Căminului din localitatea Mîsca, care-i va purta numele.

         Art.3 Amplasarea monumentului se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului emis de Ministerul Culturii și Cultelor, sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia.

         Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Şiria, se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică cu:

– Instituţia Prefectului – judeţul  Arad;

– Biroul financiar-contabil;

– Compartiment urbanism.

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         AVIZAT DE LEGALITATE,

      Rus Sabin-Dan                                                         SECRETAR,

                                                                                     Jr. Sârb Gabriela