DISPOZIŢIA NR. 299 din data de 13.06.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 299

     din data de 13.06.2014

                privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință extraordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă extraordinară de lucru în data de 17.06.2014, orele 16,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotarare privind încheierea Actului Adiţional nr. 1/2014 la Contractul delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
 2. aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              Sârb Gabriela

DISPOZIŢIA NR. 276 din data de 07.05.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 276

     din data de 07.05.2014

                privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință extraordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

         ţinând cont de prevederile:

–         art.39 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă extraordinară de lucru în data de 13.05.2014, orele 9,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014.

  Dispoziţia se comunică cu :

– membrii Consiliului local;

– Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              

DISPOZITIA NR. 462 din data de 01.09.2014

D I S P O Z I T I A  NR. 462

din data de 01.09.2014

privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Înființare Centru de Documentare și Informare în comuna Șiria, jud. Arad”

Primarul comunei Şiria, având în vedere adresa nr. 3427.08.2014 înaintată de SC LINIAR DUO SRL, executant, privind necesitatea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „Înființare Centru de Documentare și Informare încomuna Șiria, jud. Arad”

ţinând cont de prevederile:

          – art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art.7 alin.2 din Regulamentul aprobat prin HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

 ART.1 (1) Se constituie comisia de recepţie la terminarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții: : „Înființare Centru de Documentare și Informare încomuna Șiria, jud. Arad”, în următoarea componenţă:                                                                

1. Pintean Cosmin-Cătălin    – preşedinte, administrator public Primăria Şiria;

2. Petcovici Emilia                – membru, ing. urbanism Primăria Şiria;

3. Popa Garofița                            – membru, șef serviciu Primărie Șiria;

4. Suciu Cătălin – Răzvan     – membru, inspector fiscal Primăria Şiria;

5. Gajdo Tunde                    – membru, consilier juridic al Consiliului Local

  Șiria;

6. Priescu Marcel-Ioan                  – membru, consilier local;

7. reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții.

         (2) Recepția se va desfășura în data de 10.09.2014, orele 10,00 la sediul CDI Șiria.

           ART.2 Dispoziţia se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului – judeţul Arad,

–         Membrii comisiei.

       P R I M A R                                                          A V I Z A T

Ing. Bot Valentin                                             SECRETAR,

                                                                                     jr. Sârb Gabriela                 

DISPOZIŢIA NR. 445 din data de 20.08.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 445

din data de 20.08.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 27.08.2014, orele 09.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea    

ORDINE DE ZI:

1. aprobarea proiectului de hotărâre privindaprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Şiria aferent anului 2014 şi bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a activităţilor finanţate parţial din venituri proprii aferent anului 2014;

2. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCL Șiria nr. 16/31.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rămas neutilizat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2013;

3. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru restaurarea mormântului lui Mihai Borlea;

4. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate cu aniversarea unei persoane care împlineşte vârsta de 102 de ani;

5. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei în vederea organizării manifestării „Sărbătoarea vinului în Podgorie ed. a VI – a” în data de 07.09.2014;

6. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat lui Gheorghe Popa de Teiuș;

7. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru  realizarea unui monument dedicat preotului profesor doctor Ioan Petranu;

8. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea concesionării unei construcții în suprafață de 267 mp, înscrisă în CF nr. 304355, nr. cad. 304355, având destinația casă de locuit, situată în localitatea Șiria, nr. 1859

9. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.   

                                                                                                        A V I Z A T

            P R I M A R                                                                       SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                      jr.  Sârb Gabriela

DISPOZIŢIA NR. 417 din data de 21.07.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR.  417

din data de 21.07.2014

 privind constituirea comisiei de evaluare pentru licitația deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru proiectul „Achiziție de utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”

         Primarul comunei Şiria având în vedere:

–         semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Achiziție utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”, prin APDRP;

ţinând cont de prevederile:

–          art. 18, art. 124, art. 200 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare;

–         art. 71 şi 72 din HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

D I S P U N E:

         ART.1 Se numește persoană responsabilă cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractului de furnizare pentru proiectul „Achiziție de utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”, dl. Pintean Cosmin Cătălin – administrator public al comunei Șiria.

         ART.2 Se constituie Comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare pentru proiectul „Achiziție de utilaje pentru comuna Șiria, jud. Arad”, în următoarea componenţă:

1. Pintean Cosmin – Cătălin                   – preşedinte, administrator public;

2. Mihăicuţa Oana Maria              – membru, consilier;

3. Gajdo Tunde                              – membru, consilier juridic;

4. Suciu Cătălin-Răzvan               – membru, inspector fiscal;

5. Pop Maria                                   – membru, responsabil urbanism.

         Dispoziţia se comunică cu:

–         Instituția Prefectului – județul Arad;

–         Membrii comisiei.

   P R I M A R

         ing. Bot Valentin                                      A V I Z A T

                                                                            SECRETAR,

                                                                           Sârb Gabriela

DISPOZIŢIA NR. 412 din data de 09.07.2014

D I S P O Z I Ţ I A  NR. 412

     din data de 09.07.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință de îndată

            Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art.39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E:

ART.UNIC Se convoacă Consiliul local al comunei Şiria în şedinţă de îndată de lucru în data de 10.07.2014, orele 15,30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea                                                     ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotarare privind instrumentarea Proiectului ” ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN  MODERNIZAREA DE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  EXISTENTE PE TEROITORIUL  COMUNEI  ŞIRIA  ETAPA  II”, in vederea accesarii Programului National de Dezvoltare Rurala Măsura 411.25, AXA IV LEADER de catre COMUNA SIRIA;
 2. aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii si a Proiectului Tehnic pentru investiţia „ÎMBUNĂTĂŢIREA  INFRASTRUCTURII AGRICOLE, PRIN  MODERNIZAREA DE  DRUMURI  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  EXISTENTE PE TERITORIUL  COMUNEI  ŞIRIA  ETAPA  II”;
 3. aprobarea proiectului de hotarare privind participarea Consiliului Local Siria la Programul National de Dezvoltare Rurala, Axa  IV LEADER, masura 413.22 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, cu proiectul ,, MODERNIZARE  DRUM  COMUNAL  DC 91  L=4,8 km”;
 4. aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Proiectului Tehnic pentru investiţia ,, MODERNIZARE  DRUM  COMUNAL  DC 91  L=4,8 km”
 5. aprobarea colaborării între comuna Șiria prin Consiliul Local Șiria și ACS UTA „Bătrâna Doamnă” Arad.

            Dispoziţia se comunică cu :

            – membrii consiliului local;

            – Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

           P R I M A R

           Ing. Bot Valentin                                                     A V I Z A T

                                                                                              SECRETAR

                                                                                              Sârb Gabriela

DISPOZITIA NR. 410 din data de 04.07.2014

D I S P O Z I T I A  410

din data de 04.07.2014

privind modificarea sediului unei secţii de votare de pe raza comunei Şiria

            Primarul comunei Şiria, având în vedere:

– necesitatea modificării sediului secţiei de votare nr.2-384 Mîsca, de la Şcoala Generală cu clasele I-IV Mîsca, în clădirea Căminului Cultural din localitatea Mîsca care a fost reabilitat, în vederea organizării în bune condiţii ale alegerilor viitoare, fără a perturba activitatea şcolară şi pentru a asigura unitar sediile secţilor de votare de pe raza comunei Şiria ;

– avizul de conformitate emis de A.E.P cu nr. 8729/25.06.2014, înregistrat la instituţia noastră cu nr. 5594/03.07.2014, favorabil modificărilor indicate;

            ţinând cont de prevederile:

         – art. 3 şi art.4 din HG nr. 6/2014 a A.E.P.;

         – art. I al OUG nr. 4/2014 pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor pentru Parlamentul European precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014;

-art.18 alin.2 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice;

în temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

D I S P U N E:

         ART.1 Se modifică sediul secţiei de votare 2-384 din localitatea Mîsca, de la Şcoala Generală cu clasele I-IV Mîsca, în cadrul Căminului Cultural din localitatea Mîsca conform fişei tehnice , care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

         ART.2 Delimitarea secţiei de votare nr. 2-384 din localitatea Mîsca rămâne aceeaşi.

ART.3 Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe site-ul instituţiei şi se comunică cu:

–         Instituţia Prefectului judeţului Arad,

–         secretarul comunei Şiria;

–         A.E.P.

            P R I M A R

        ing. Bot Valentin

                     A V I Z A T  

                                     Pt. SECRETAR,

                           Cj. Gajdo Tunde

DISPOZIŢIA NR. 300 din data de 18.06.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 300

din data de 18.06.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 25.06.2014, orele 08.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Șiria, pentru anul 2014;
 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru luna mai 2014; 
 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea Regulamentului de ordine interioară (ROI) al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șiria;
 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Galșa;
 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea defunctului Krausz Cătălin;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a unei locuințe sociale;
 7. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

      

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                       SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                      jr.  Sârb G

DISPOZIŢIA NR. 279 din data de 21.05.2014

D I S P O Z I Ţ I A NR. 279

din data de 21.05.2014

privind convocarea Consiliului Local Șiria în ședință ordinară

         Primarul comunei Şiria, având în vedere proiectele de hotărâre întocmite,

            ţinând cont de prevederile:

–          art. 39 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată,

în temeiul art. 68, alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată

D I S P U N E

ART.UNIC Se convoacă Consiliul Local al comunei Şiria în şedinţă ordinară de lucru în data de 28.05.2014, orele 20.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local Şiria, cu următoarea       

ORDINE DE ZI:

 1. aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice care solicită cheltuieli de deplasare, pentru lunile februarie și martie 2013; 
 2. aprobarea proiectului de hotărâre privind  aprobarea contului anual de execuţie pentru exerciţiului bugetar 2013;
 3. aprobarea proiectului de hotărâre privind  scoaterea din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al  comunei Șiria a Mormântului lui Sigismund Borlea;
 4. aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi din comuna Șiria;
 5. aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvărşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca o obligaţie stabilită de către o instanţă de judecată;
 6. aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea unor sume de bani cu ocazia organizării Zilelor Şiriei ED a- IX aorganizat în 29.06.2014;
 7. participarea comunei Şiria la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale – Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă cu proiectul „Reabilitare şi modernizare Şcoala generală clasele I-VIII, Galşa”
 8. cereri şi diverse.

Dispoziţia se comunică cu:

–          membrii consiliului local;

–               Instituţia Prefectului – judeţul Arad.

                                                                                                         A V I Z A T

            P R I M A R                                                                          SECRETAR,

            ing. Bot Valentin                                                    jr.  Sârb Gabriela